top of page

AYDINLATMA METNİ

CEYHAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

Ceyhan Özel Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.(“Nefrodost”)olarak,çevrimiçimecralarımızıziyaretlerinizsırasında,deneyiminizigeliştirmekiçinçerezler,pikseller,giflergibibazıuygulamalardan(çerezler)faydalanmaktayız.Buteknolojilerinkullanımıbaşta6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu(“Kanun”)olmaküzerediğermevzuatauygunşekildegerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı,(www.nefrodost.com)internetsitesinin(“Site”)yayınısırasında,Sitekullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri(“VeriSahibi”)tarafındançerezlerinkullanımınabağlıeldeedilenkişiselverilerinişlenmesineilişkinolarakbilgivermektir.Bu bilgilendirmeile,Site’dehangiamaçlarlahangitürçerezlerkullanıldığı,buçerezlerinasılkontroledilebileceğiaçıklanmaktadır.

 

Kişiselverilerin Nefrodost tarafından  işlenmesi hakkında  daha  detaylı     bilgi,

(www.nefrodost.com)adresindeyeralanNefrodostKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiPolitikası’ndabulunmaktadır.

 

Çerezlerin  Kullanım  Amaçları

Nefrodost,Site’deçeşitliamaçlarlaçerezlerkullanmaktavebuçerezlerlekişiselverilerişlenmektedir.Buamaçlarbaşlıcaşunlardır:

–Site’ninçalışmasıiçingereklitemelfonksiyonlarıgerçekleştirmek: OturumaçanüyelerinSite’defarklısayfalarıziyaretederkentekrarşifregirmelerinegerekkalmamasıgibi, kolaylaştırıcıfonksiyonlarüstlenmektedir.

–Site’yianalizetmekveSite’ninperformansınıarttırmak:Site’ninüzerindeçalıştığıfarklısunucularınentegrasyonu,Site’yiziyaretedenlerinsayısınıntespitedilmesivebunagöreperformansayarlarınınyapılmasıyadaziyaretçilerinaradıklarınıbulmalarınıkolaylaştırılanuygulamalardır.

 

 

Kanun’un 5.ve 8.maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuatuyarıncagerekliolanhallerderızadoğrultusunda,aksihallerderızaalınmaksızınyukarıdakiamaçlardoğrultusundaişlenebilir.Nefrodostolarak,aydınlatmametnikapsamındakikişiselverileryukarıdabelirtilenamaçlarıngerçekleştirilebilmesiilesınırlıolarakvemevzuatauygunşekildetedarikçilere,kanunenyetkilikamukurumlarınaveözelkişilerlepaylaşılabilir.Verilerinaktarıldığıtaraf, bukişiselverileridünyanınheryerindekisunuculardasaklayabilir.

 

Site’de Kullanılan Çerezler

Site’dekullanılanfarklıtürdekiçerezaşağıdadır.Site’dehembirincipartiçerezler(ziyaretedilenSitetarafındanyerleştirilen)hemdeüçüncüpartiçerezler(ziyaretedilensiteharicindekisunuculartarafındanyerleştirilen)kullanılmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler

BelliçerezlerinkullanımıSite’nindoğruçalışmasıiçinzorunludur.Site’deoturumaçıldığındadevreyegirenkimlikdoğrulamaçerezleri,Site’debirsayfadandiğerinegeçişindeetkinolanoturumundevametmesinisağlamaktadır.

 

 

Performans ve Analiz Çerezleri

BuçerezlersayesindeSitekullanımıveperformansıanalizedilereksunulanhizmetlerdahaiyihalegetirilmektedir.Ziyaretçilerinençokhangisayfalarıgörüntülediği,Site’ningerektiğigibiçalışıpçalışmadığı, olasıproblemleriçerezlertespitetmektedir.

 

Çerez Açıklama

XSRF-TOKEN

Süresonutarihi:Gözatmaoturumusonaerdiğinde

Kimlikdoğrulamaçerçevesitarafındanoluşturulan her yanıtadahiledilenşifrelibirtanımlamabilgisindedepolar.

bSession

Süresonutarihi:Gözatmaoturumusonaerdiğinde

Kullanıcınınziyaretinioturumlaraayırmakiçinkullanılırvekullanıcıdanveritoplamaz. Site’deüçüncükişilerinbaştareklamhizmetleriolmaküzerehizmetsağlamasınayardımcıolmakvebuhizmetlerinetkinliğiniartırmakiçinhedefveizlemeçerezlerikullanılır.

Hs

Süre sonu tarihi:Gözatma   oturumu sona erdiğinde

Oturum, toplantıbilgisitoplamakta, güvenlikamacıylakullanılmaktadır.

ssr-caching

Süresonutarihi:Gözatmaoturumusonaerdiğinde

Oturum, toplantıbilgisitoplamakta, siteninnasıloluşturulduğunubelirtir.

svSession

Süre sonu tarihi: 2 Yıl

Benzersizziyaretçileritanımlarvebirziyaretçininbirsitedekioturumlarınıizler

 

Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü

Tarayıcınınayarlarıdeğiştirilerekçerezlereilişkintercihlerikişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.

 

 

AdobeAnalytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser

GoogleAdwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

GoogleAnalytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

GoogleChrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

InternetExplorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 

Veri Sahibi Hakları

Kanunun “ilgilikişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesikapsamındakitaleplerinizi, Politika’dadüzenlendiğişekilde, ayrıntısını www.nefrodost.comadresinden ulaşabileceğiniz BaşvuruFormu ’nu Nefrodost’ne ileterek yapabilirsiniz.

 

Sözkonusuhaklarailişkintalepler,(www.nefrodost.com)adresindeyeralan“VeriSahibiBaşvuruFormu”belgesindebelirtilenyöntemlerleNefrodost’eiletilmesihalindebaşvurularenkısasüredeveengeç30(otuz)güniçerisindedeğerlendirilereksonuçlandırılır.Taleplereilişkinolarakherhangibirücrettalepedilmemesiesasolmaklabirlikte,Nefrodost’inKVKKurulutarafındanbelirlenenücrettarifesiüzerindenücrettalepetmehakkısaklıdır.

 

Nefrodost olarak Site’deki çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir, Site’ye yeni çerezler eklenebilir.

AydınlatmametnininhükümleriniNefrodostdilediğizamandeğiştirebilir.Güncelaydınlatmametniüzerindegerçekleştirilenhertürlüdeğişikliksitedeyayınlanmaklayürürlükkazanır.Songüncellemetarihimetninbaşındadır.

 

VeriSahibi,herhangibirkişiselverisinin Nefrodost tarafından kullanılamaması iles onuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bukapsamdadoğacakhertürlüsorumluluğunkendisineaitolacağınıbeyaneder.

 

Ceyhan Özel Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.

bottom of page